Home » Чланство » Права и обавезе чланова СФД

Права и обавезе чланова СФД

Права и обавезе чланова СФД

Чланови СФД имају следећа права:

  • да учествују у активностима СФД;
  • да бирају и буду бирани у органе СФД;
  • да буду обавештавани о активностима СФД, као и о финансијским питањима од значаја за СФД;
  • да гласају на седницама СФД као и да предлажу теме о којима ће се на њима расправљати;
  • друга права одређена законом, Статутуом и одлукама органа СФД.

Чланови СФД имају следеће обавезе:

  • да плаћају чланарину СФД у складу са Статутуом и одлукама органа СФД;
  • да активно учествују у остваривању циљева СФД и раду његових органа;
  • да се уздрже од било каквих поступака којима се може угрозити углед СФД.