Home » Чланство » Стицање чланства у СФД

Стицање чланства у СФД

Стицање чланства у СФД

Члан СФД може бити само оно лице које је примљено у чланство IFA.

Скупштина утврђује листу кандидата за чланство у IFA на основу предлога Управног одбора. Скупштина доноси одлуку о сваком појединачном предлогу Управног одбора квалификованом већином од две трећине присутних чланова.

Управни одбор прослеђује IFA листу кандидата коју је усвојила Скупштина одмах по њеном доношењу.

Лица која су примљена у чланство IFA истовремено постају чланови СФД, при чему Скупштина својом одлуком само потврђује њихово чланство.

Свако лице - резидент Републике Србије, а које је постало члан IFA изван претходно описаног поступка, биће признато за члана СФД од стране Скупштине, на основу поднете молбе у писаном облику.