Скупштина

Скупштина

Скупштина је највиши орган СФД и чине је сви чланови СФД.

Скупштина врши следеће послове:

 • бира чланове СФД у складу са процедуром прописаном чланом 4.2.2 до 4.2.4 Статута;
 • бира чланове Управног одбора;
 • бира Председника СФД;
 • усваја Годишњи план активности СФД;
 • доноси одлуке о висини чланарине коју плаћају чланови СФД, као одлуке о додатним уплатама чланова;
 • усваја годишњи буџет СФД;
 • усваја финансијске извештаје СФД;
 • одлучује о промени имена и циљева СФД;
 • одлучује о стицању, продаји, закупу, залагању или другом облику располагања имовином СФД велике вредности;
 • одлучује о изменама и допунама Статута СФД;
 • одлучује о престанку СФД, о изменама у унутрашњој организацији СФД, као и о промени назива СФД;
 • одређује ликвидационог управника и усваја ликвидациони биланс СФД;
 • прописује сопствена правила поступка;
 • доноси  друге одлуке које нису у надлежности осталих органа СФД.

Седнице Скупштине могу бити редовне или ванредне.